Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 19 2017

1576 1bd3
Reposted fromnyaako nyaako viaoutline outline
6976 eb7c 500
Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers viadzony dzony

July 17 2017

8590 bcf5 500

dulce-muse:

I’m fucking choking on easy mac

Reposted fromHeydrichMuller HeydrichMuller viawarkocz warkocz
Rozumiem, że można kogoś uwieść i zawieść, można się z kimś rozwieść, można kogoś porzucić, ale nie wolno go uszkadzać. Takie przestępstwa powinny być karane z całą surowością prawa. Jeżeli na paczkach ze szkłem pisze się 'Uwaga: szkło', to czemuż na paczce, w której mieści się nasze serce, nie miałoby być napisu: 'Uwaga: drugi człowiek'?
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viazabka zabka


Waiting till next Sunday night like
Reposted fromgameofthrones gameofthrones viaFarbnebel Farbnebel

July 19 2017

1576 1bd3
Reposted fromnyaako nyaako viaoutline outline
6976 eb7c 500
Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers viadzony dzony

July 17 2017

8590 bcf5 500

dulce-muse:

I’m fucking choking on easy mac

Reposted fromHeydrichMuller HeydrichMuller viawarkocz warkocz
Rozumiem, że można kogoś uwieść i zawieść, można się z kimś rozwieść, można kogoś porzucić, ale nie wolno go uszkadzać. Takie przestępstwa powinny być karane z całą surowością prawa. Jeżeli na paczkach ze szkłem pisze się 'Uwaga: szkło', to czemuż na paczce, w której mieści się nasze serce, nie miałoby być napisu: 'Uwaga: drugi człowiek'?
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viazabka zabka

July 19 2017

1576 1bd3
Reposted fromnyaako nyaako viaoutline outline
6976 eb7c 500
Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers viadzony dzony

July 17 2017

8590 bcf5 500

dulce-muse:

I’m fucking choking on easy mac

Reposted fromHeydrichMuller HeydrichMuller viawarkocz warkocz
Rozumiem, że można kogoś uwieść i zawieść, można się z kimś rozwieść, można kogoś porzucić, ale nie wolno go uszkadzać. Takie przestępstwa powinny być karane z całą surowością prawa. Jeżeli na paczkach ze szkłem pisze się 'Uwaga: szkło', to czemuż na paczce, w której mieści się nasze serce, nie miałoby być napisu: 'Uwaga: drugi człowiek'?
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viazabka zabka
8590 bcf5 500

dulce-muse:

I’m fucking choking on easy mac

Reposted fromHeydrichMuller HeydrichMuller viawarkocz warkocz
Rozumiem, że można kogoś uwieść i zawieść, można się z kimś rozwieść, można kogoś porzucić, ale nie wolno go uszkadzać. Takie przestępstwa powinny być karane z całą surowością prawa. Jeżeli na paczkach ze szkłem pisze się 'Uwaga: szkło', to czemuż na paczce, w której mieści się nasze serce, nie miałoby być napisu: 'Uwaga: drugi człowiek'?
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viazabka zabka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl