Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 22 2018

6786 60ed 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viairmelin irmelin
Ludzie gadają ze sobą w taki sposób, że uważam to za kolosalną i przegiętą stratę czasu. Co tam? Jak tam? Zajebiście? Tylko tyle. Ja jak już gadam, to potem chciałabym o tym pomyśleć. Chciałabym, żeby wszystko było na maksa i takie prawdziwe. Może jakaś głupia jestem? Dlatego siedzę głównie w domu.
— Nosowska
Reposted fromsfeter sfeter viaszydera szydera
1403 6512
Reposted fromsavatage savatage viainsanedreamer insanedreamer
7451 b01b 500
Reposted frompstmn pstmn viaannanobody annanobody
7089 d41e
Reposted fromEtnigos Etnigos viawarkocz warkocz
6546 4d47 500
Reposted frombrumous brumous viawarkocz warkocz

September 12 2018

9012 8a1b
Reposted fromkarahippie karahippie viaannanobody annanobody
9147 8cf9
Reposted fromEtnigos Etnigos viaannanobody annanobody
4026 8e3d
Reposted fromkrzysk krzysk viaannanobody annanobody
3379 0043 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaxannabelle xannabelle
Zawsze coś będzie łączyło ludzi, którzy choć przez chwilę byli ze sobą szczęśliwi.
Reposted fromakward akward viasentymentalna sentymentalna
4173 af0d 500
People desperately trying to access soup, 2018
Reposted fromChrizzal Chrizzal viafajnychnielubie fajnychnielubie

August 21 2018

8830 62cd
Reposted fromtichga tichga viakarmacoma karmacoma
0409 44a4 500
Reposted fromRecklessKid RecklessKid vialittlemouse littlemouse

August 18 2018

1380 ea64 500
Reposted fromrubinek rubinek viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl